سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
حسینیه و کتابخانه حضرت زینب(س) 
کتابدار 
2003/09/23 
2007/09/23 
علمی،اجرائی