سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
حسینیه و کتابخانه حضرت زینب(س) 
کتابدار 
1382/07/01 
1386/07/01 
علمی،اجرائی